Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Speerpunten

Op De Regenboog wordt in grote lijnen het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. In elke groep wordt er gewerkt met verschillende niveaus. Zo is er een basisgroep, maar wordt er ook volop aandacht geschonken aan kinderen die ‘meer’ aan kunnen of juist extra hulp nodig hebben. We proberen van alle kinderen de zelfstandigheid te vergroten. Hiervoor maken we gebruik van een doorgaande lijn. Via het leerlingvolgsysteem houden we de vorderingen van de leerlingen bij. De gegevens vormen samen met de gesprekken met ouders de basis om te beslissen welke stof de leerlingen aangeboden krijgen in welke groep.

De Regenboog heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. We zoeken naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Van belang daarbij zijn de volgende aspecten:

 

  1. Het leren van de leerlingen staat centraal. 
  2. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken.
  3. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht. 
  4. Er wordt gewerkt met het directe instructiemodel (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof).
  5. De leraren passen hun onderwijs aan de kwaliteiten van een kind, een groepje of de hele groep.
  6. De leraren werken opbrengstgericht (vanuit heldere doelstellingen).  
  7. Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen.
  8. De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend.
  9. Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend.
  10. De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-middelen.
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online