Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

Het schoolteam

We streven ernaar elke groep te voorzien van één of hooguit twee vaste leerkracht(en). Is er sprake van een combinatiegroep, dan is een derde leerkracht ook mogelijk. We geven de voorkeur aan ‘enkele’ groepen, maar om schoolorganisatorische redenen wordt er incidenteel ook gekozen voor een combinatiegroep; het zitten in zo’n combinatiegroep biedt beslist ook voordelen!

 

Naast de ‘gewone’ groepsleerkrachten zijn op De Regenboog aanwezig:

 

1. Eén r.t.’er dat wil zeggen remedial teacher. De r.t.’er is een groepsleerkracht die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van leerlingen met bepaalde problemen.

De desbetreffende kinderen kunnen dan gedurende een zekere periode individueel of in kleine groepjes extra aandacht krijgen. De r.t.’er is Riët Hofman.

 

2. Een i.b.’er, dat wil zeggen intern(e) begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg binnen de school. Bij deze taak horen onder meer: het volgen van de zorgleerling gedurende zijn/haar schoolloopbaan, het opzetten van een heldere zorgstructuur en het regelmatig overleg voeren hierover zowel binnen als buiten de school. Tevens leidt de i.b.’er de leerlingbesprekingen. Onze i.b.’ers zijn Hetty de Jager en Bianca Ras.

 

3. Gymleerkracht. De school heeft een gymleerkracht die één keer per week materiaalles geeft. De andere gymles (een spelles) wordt verzorgd door de eigen groepsleerkracht. De gymleerkracht verzorgt in totaal drie lessen op De Regenboog, lang niet alle klassen kunnen hiervoor dus in aanmerking komen (in de overige gevallen zal de eigen leerkracht extra in actie moeten komen). In groep 1 en 2 verzorgen de groepsleerkrachten de materiaal- en spellessen zelf. De gymleerkracht heet Harrie van Beek. De extra spelles wordt verzorgd sinds begin 2013-2014 verzorgd via de gemeentelijke regeling ‘combinatiefunctionaris’.

 

4. Logopediste. In de maand waarin kinderen hun vijfde verjaardag vieren worden zij door de logopedist(e) op school gescreend. Ouders krijgen hiervan bericht. In het onderzoekje, dat ongeveer twintig minuten in beslag neemt en op school wordt afgenomen, worden allerlei oefeningen voor taal (spreekt het kind in goede, volledige zinnen, begrijpt het voldoende wat er tegen hem/haar wordt gezegd en is zijn/haar woordenschat groot genoeg?), spraak (spreekt het kind alle klanken goed uit, spreekt het te veel of te weinig, spreekt het door de neus, spreekt het vloeiend?), stem (klinkt de stem hees of schor, spreekt het kind te hard of te zacht?) en gehoor (kan het kind gericht luisteren en kan het korte zinnen en woordreeksen goed onthouden, kan het verschillende woorden en klanken goed onderscheiden?) gedaan. Nadat de resultaten van de screening met de leerkracht zijn doorgenomen, krijgen ouders hiervan schriftelijk bericht. Ook kunnen kinderen (uit alle groepen) door de leerkracht en/of ouders worden aangemeld voor een onderzoekje als er vragen zijn met betrekking tot communicatie. Meestal zijn de adviezen voldoende. Ook is het mogelijk dat er enkele behandelingen op school plaatsvinden. Dit alles in goed overleg met de ouders. Komt een kind voor intensievere behandeling in aanmerking, dan vindt er doorverwijzing plaats naar de logopedische praktijk in Zeewolde. Voor meer informatie met betrekking tot logopedie kan men terecht bij de leerkracht van zoon of dochter of bij de logopediste zelf: Jolette Zange.

 

5. Specialisten. Het leerkrachtenteam van De Regenboog doet volop aan scholing. Gezamenlijk wordt momenteel handelingsgericht werken opgepakt, waarbij in elke klas met groeps(handelings)plannen wordt gewerkt. Ook individuele leerkrachten kunnen zich in bepaalde vakken specialiseren. Zo behaalde Angela Brons de kwalificatie ‘rekenspecialist’. Eerder deed ze reeds de opleiding voor interne coach. Voorts beschikt De Regenboog over een gedragsspecialist (Bianca Ras) en enkele taalcoördinatoren.

 

6. Ambulant begeleider. De ambulant begeleider is niet rechtstreeks in dienst van de school, maar in die van het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Harderwijk-Zeewolde (zie verder 4.6). De ambulant begeleider komt ‘op afroep’ indien een bepaald kind leer- of gedragsmoeilijkheden vertoont en de leerkracht van de desbetreffende groep denkt, uiteraard na overleg met de intern begeleider, dat enige (extra) begeleiding gewenst is. De Permanente Commissie Leerlingenzorg, de PCL, beslist of er ambulante begeleiding mag plaatsvinden. Marianne van Malenstein is de naam van de ambulant begeleider.

 
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online